Esmaspäev, 9 detsember
 

     
  Nimi:
 
 
Täielik ligipääs
Piiratud ligipääs
Ligipääs puudub
Inva-WC
Invaparkimine
Invatuba
Invalift
WiFi
 
 
OBJEKTE KOKKU (2311)
 
Riigi- ja ĂĽhiskondlikud asutused (272)
Haridusasutused (317)
Ă„ri ja kaubandus (777)
Meditsiiniasutused (146)
Majutus (141)
Kultuur, vaba aeg (361)
Toitlustamine (224)
Transport (81)
 

 
Parkimiskaartidest (15 veebruar 2006)

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ăśhing teatab, et alates 21.veebruarist 2006 hakkab
Tallinna Transpordiameti Liiklusteenistuse parkimiskorralduse osakond väljastama
invaparkimiskaarte ka Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse ruumes, tuba 110,
TLIÜ tuba teisipäeviti ja neljapäeviti kella 10 – 14.Lisaks ülejäänud informatsioon:
Tallinna Transpordiameti parkimiskorralduse osakond asub aadressil Lai tänav 10, II korrus, sissepääsuga hoovipoolsest uksest.

Liikumispuudega kodanikel on parkimisalastes küsimustes võimalik pöörduda Tallinna Linnavalitsuse Teenindusbüroosse aadressil Vabaduse väljak 7, laud 3.

Vastuvõtu ajad on esmaspäeviti kell 14.00 - 17.30 ning neljapäeviti kell 9.00 - 12.00. Telefon 640 44 56.

Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks

1. Parkimiskaardi väljastamise aluseks on perearsti või raviarsti teatis (Lisa 1). Arst

hindab isiku liikumistakistust ja toimetulekuvõimet. Isik peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

1) alajäsemete liikumisfunktsiooni häire, kui kasutatakse abivahendeid ( alajäseme protees, kepp, kargud, ratastool jms)

2) nägemispuue – täielik nägemise kaotus ( nägemisteravus kummagi silmaga ei ületa 0,01, vaateväljad ahenenud 5 kraadini) , vaegnägija (nägemistearvus kummagi silmaga ei ületa 0,08, vaateväljad ahenenud 15kraadini)

3) muu raskekujuline üldhaigestumine , mille tõttu käimine on tugevalt raskendatud

2. Parkimiskaart väljastatakse isiklikult puudega inimesele, lapsekaart väljastatakse

lapsevanemale või hooldajale (kättesaamisel esitada lapse sünnitunnistus, eestkostet või hooldust tõendav dokument

3. Kaarte väljastab Tallinna Transpordiameti Liiklusteenistuse parkimiskorralduse

osakond aadressil Lai tn 10, teine korrus, vastuvõtuajad esmaspäeviti kell 14.00-17.00 ning

neljapäeviti kell 9.00-12.00. Info telefonil 6 313 992


4. Kaardi taotlemiseks esitada kaardi väljastajale:

1) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba)

2) arsti teatis parkimiskaardi taotlemiseks

3) parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm

Peale nimetatu väljastaja poolset kontrollimist tasuda kaardi eest 40 krooni

Transpordiameti arvele nr 10220041769015 Ühispangas. Selgituseks märkida “invakaart”.

Parkimiskaardi väljastamisel ja kasutamisel lähtutakse järgmisest seadustest:

1) Liiklusseaduse

§ 54. Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart

(1) Liikumispuudega või pimeda inimese liiklemise tagamiseks antakse talle

käesoleva seaduse lisa 2 kohane teda teenindava sõiduki parkimiskaart.

(2) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide

trükkimist korraldab ja väljaandmise tingimused kehtestab sotsiaalminister.

(3) Parkimiskaardi väljaandmise aluseks on arsti teatis.

(4) Parkimiskaardi annab välja kohalik omavalitsus.

§ 55. Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused

(1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki

juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile käesoleva seaduse lisa 2 kohase parkimiskaardi.

(2) Liikumispuudega juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart, võib:

1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide

mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale

seal vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul,

mis on tähistatud peatumise keelujoonega;

2) parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga

parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista

jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.

(3) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on

käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart, võib asulas peatuda peatumist

keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumispuudega või pimeda inimese

sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks.

(4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on

käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart ja kes talutab liikumispuudega või

pimedat inimest soovitud kohta ja tagasi, võib asulas peatuda käesoleva paragrahvi

lõike 2 punktis 1 nimetatud tingimustel.

2) Sotsiaalministri 19. jaanuari 2001. a määrus nr 15 “Liikumispuudega inimese

sõiduki parkimiskaardi väljaandmise tingimused”

3) Tallinna Linnavolikogu määrus 30. jaanuar 2003 nr 9 ”Parkimistasu kehtestamine”

7.1 Parkimistasust on vabastatud liikumispuudega juht tema kasutuses oleva sõiduki

parkimisel nõuetekohase parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab

sotsiaalministri kehtestatud tingimustel Tallinna Transpordiamet.Arhiiv

 
21 märts 2017
6 veebruar 2017
23 jaanuar 2017
 
          Loe ka teisi uudiseid